Machine Tools Directory MachineTools
 

SHENG YU MACHINERY CO., LTD. (SHENG FENG)
Sheng Feng Machinery Co., Ltd는 1954년에 Feng Yuan시 및 Taichung에서 Mr. Huang Chuan-fa에 의해 설립이 되었으며 대만에서 우드웍 머신을 전문적으로 가장 먼저 제조한 업체입니다. 저희의 제조 공정은 모델 디자인, 초기 플래닝, 몰딩, 프로세싱 및 어셈블리로 부터 시작해서 최종 제품테스트까지 진행을 하고 있습니다.

상품 | 전자 카탈로그 | 비디오

 
  제품 소개 및 사양:   모든 제품을 표시합니다

MS-412
Automatic Belt Grinding Machine
 
MS-106.206.306.406
Automatic Belt Grinding Machine
 
MS-112.212.312
Automatic Belt Grinding Machine
 
TWF-624
Automatic Belt Grinding Machine
 
PTWF-624
Automatic Belt Grinding Machine
 
MDAB-3775
Auto Metal Sander
 
 
연락처 정보:
open  

이름 : SHENG YU MACHINERY CO., LTD. (SHENG FENG)
연락처 : Sonia Huang
관련 제품
   
English Türk 中文(简体) 日本語 bahasa Indonesia Español française Polski العربية Русский ไทย Nederlands Việt italiano Português Deutsch 한국의